SK CZ EN DE DE hu
MAVIZ.sk | Náradie, ručné náradie, profi náradie, skrutkovače, obchod s náradím.
Obsah košíka Prázdny košík
WITTE-Werkzeuge ORBISWILL JOKARI BMI IREGA PICARD STAHLWILLE HALDER TRITON Tools KREG tool BAUDAT JOMA RUTHE LUTZ BLADES

Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Záručná doba je zo zákona 24 mesiacov od kúpy.

Spotrebiteľ – kupujúci, prípadne iná osoba, ktorá je určená na prevzatie tovaru spotrebiteľom, kupujúcim, je povinná potvrdiť prepravcovi – dopravnej službe prevzatie tovaru vrátane všetkých dokladov a skontrolovať balík. Pripadne poškodenie balíka je treba hneď reklamovať u prepravcu. Predajca nezodpovedá za poškodenie obalu balíka. Kupujúci je povinný pri prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

Kupujúci musí písomné alebo telefonicky oboznámiť predajcu o prípadných zistených vadach na výrobu do troch dni od prevzatia tovaru.

Kontakt – info@maviz.sk

Predávajúci rozhodne o reklamácii do 3 pracovných dni. Vybavenie reklamácie nesmie trvať viac ako 30 dní. Rozhodnutie bude odoslane v písomnej forme prostredníctvom e-mailu. Pri reklamácii je potrebne dodať reklamovaný produkt a kópiu faktúry.

Reklamácia sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním produktu, chybnou manipuláciou, pôsobením vonkajších udalosti, neodborným zásahom do produktu a zlou údržbou. Reklamácia nebude uznaná pri mechanických chybách vykonaných vinou zákazníka, preťažovaní produktu a používaním produktu v nevhodných podmienkach.

V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.

Vybavenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je adresa Predávajúceho. Pre zaslanie tovaru na reklamáciu odporúčame použiť poistený balík.

V prípade reklamácie musí balík obsahovať :

- Reklamovaný produkt – tovar musí byť dodaný vo vhodnom obale

- Zápis, kde bude špecifikovaná chyba na produkte

- Kopia faktúry

- Kontaktne údaje /spiatočná adresa, mail, tel. číslo/

Predávajúci, po preskúmaní reklamovaného tovaru

- uzná reklamáciu ako oprávnenú, písomné bude kontaktovať zákazníka a bude mu nahradený tovar

- odmietne reklamáciu ako neoprávnenú, reklamovaný tovar bude vrátený zákazníkovi

Storno objednávky

Objednávku je môžete do 24 hodín zrušiť. Pre zrušenie objednávky je potrebne kontaktovať predajcu.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Tovar je potrebné vrátiť spolu s príslušenstvom vrátane dokladu o zaplatení. Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry, na ktorú bol tovar zakúpený. Kontakty pre vrátenie tovaru a komunikáciu sú uvedené v závere podmienok.

 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v týchto prípadoch

- tovar sa po kontrole stavu na sklade nenachádza

- nebolo možné záväzne potvrdiť objednávku (nesprávne uvedené údaje pri objednávku).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Adresa pre vrátenie tovaru:

MAVIZ, s.r.o., Poštová 1215/12, 952 01 Vráble, Slovenská Republika

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom,

Záverečné ustanovenia

Práva zo zodpovednosti za závady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 7.7.2010. Zmeny reklamačného a obchodného poriadku vyhradené.

V prípade otázok Vám radi odpovieme a pomôžeme.

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCICH

Povinnosti predávajúcich v reklamačnom konaní upravuje Občiansky zákonník (zákon č. 47/1992 Zb. - úplné znenie v znení neskorších predpisov § 596 až § 656), zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (§ 13 a § 19) a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (§49).

Za kvalitu predávaného tovaru voči spotrebiteľovi právne zodpovedá predávajúci. Táto zodpovednosť je objektívna, t. j. predávajúci sa jej nemôže nijako zbaviť. Zodpovedá aj za vady, o ktorých nevedel. Nie je rozhodujúce, či ide o vady zjavné alebo skryté, ktoré sa prejavia až pri používaní veci.

Ak má vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho na ne upozorniť.

Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, napr. ak sa užívanie riadi návodom, predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu návod na používanie v slovenskom jazyku. Ak túto povinnosť nesplní, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni, prípadne aj na mieste, odkiaľ riadi svoj podnik. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci reklamáciu v tejto určenej servisnej firme.

Záručný list musí predávajúci vystaviť len v prípade, že poskytuje záruku dlhšiu ako 6 mesiacov.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Pritom je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný informovať príslušný okresný úrad o tom, kto preberá prípadné záväzky, teda aj reklamácie.

PRÁVA KUPUJÚCICH

Súčasné platné právne predpisy garantujú spotrebiteľovi právo na kúpu bezchybného tovaru. Jednoznačne dávajú spotrebiteľovi právo na to, aby bol tovar bezvadný počas celej záručnej doby a to na základe zodpovednosti predávajúceho za vady, ktoré sa v tejto dobe vyskytnú.

Občiansky zákonník stanovuje záručné doby, ktoré predávajúci za žiadnych okolností nemôže skrátiť:

6 mesiacov u priemyselného tovaru

8 dní u potravinárskeho tovaru

3 týždne pri predaji krmív

6 týždňov pri predaji zvierat

3 mesiace pri oprave a úprave veci

3 roky pri zhotovení stavby

6 mesiacov pri zhotovení veci na zákazku

ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba platí až do tejto lehoty

pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, treba reklamáciu uplatniť najneskôr nasledujúci deň po kúpe.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.

Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Reklamovať možno vady výrobného charakteru alebo vady vzniknuté poškodením pri preprave či skladovaní a to v rámci záručnej doby. Po uplynutí záručnej lehoty právo na reklamáciu zanikne.

V rámci záručnej doby má spotrebiteľ právo na uplatnenie reklamácie vád, ktoré nevznikli jeho zavinením. O opodstatnenosti rozhoduje predávajúci.

Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady predanej veci závisia od druhu a povahy vady veci. Občiansky zákonník v tejto súvislosti rozlišuje:

A. ODSTRÁNITEĽNÉ VADY

Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.

Ak vec ešte nebola použitá, môže spotrebiteľ požadovať namiesto opravy výmenu vadnej veci za bezvadnú. To isté sa týka aj súčasti veci. Predávajúci môže vždy namiesto opravy vymeniť vadnú vec za novú.

V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí.

To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát v záručnej dobe opravovaná, vyskytne tretíkrát.

B. NEODSTRÁNITEĽNÉ VADY - KTORÉ BRÁNIA RIADNEMU UŽÍVANIU

Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

C. INÉ NEODSTRÁNITEĽNÉ VADY - PRI KTORÝCH MOŽNO VEC UŽÍVAŤ

Vady, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčná, ale poškriabaná chladnička) - v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ REKLAMÁCIÍ

Priniesť reklamovaný tovar a uplatniť reklamáciu v záručnej dobe a na správnom mieste (u predávajúceho, alebo v servisnej firme na to určenej). Ak spolu so zakúpeným tovarom bol zaplatený i dovoz tovaru, požadovať dovoz reklamovaného tovaru na náklady predávajúceho alebo žiadať odstránenie chýb v byte.

Zakúpenie reklamovaného tovaru, resp. služby preukázať dokladom o kúpe, u vybraných výrobkov záručným listom.

UPOZORNENIE:

Spotrebiteľ sa musí vystríhať ďalšieho používania veci, na ktorej zistil vadu.

Spotrebiteľ je povinný prevziať si tovar po reklamácii v určenej lehote.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál, alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

Ak sa zruší prevádzkareň, spotrebiteľ sa môže obrátiť na príslušný okresný úrad, kde dostane informáciu o tom, kde a kto je povinný vybaviť jeho reklamáciu.

PRÁVOMOCI SOI V REKLAMAČNOM KONANÍ

V súvislosti s vybavovaním reklamácie právo SOI je vymedzené zákonom o ochrane spotrebiteľa.

SOI nie je oprávnená vstupovať do reklamačného konania, posudzovať reklamovaný tovar, ani rozhodovať o opodstatnenosti reklamácie.

SOI môže preverovať:

prijatie reklamácie,

prítomnosť pracovníka (zamestnanca) povereného vybavovať reklamácie po celú prevádzkovú dobu, 

dodržiavanie lehôt na vybavenie reklamácií,

vydanie dokladu o uplatnení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia,

vedenie evidencie o reklamáciách,

dodržiavanie informačných povinností o rozsahu, podmienkach a spôsobe reklamovania.

SOI poskytuje telefonické, písomné i osobné poradenstvo pre spotrebiteľov na všetkých svojich pracoviskách (viď. organizačná štruktúra alebo kontakt).