SK CZ EN DE DE hu
MAVIZ.sk | Náradie, ručné náradie, profi náradie, skrutkovače, obchod s náradím.
Obsah košíka Prázdny košík
WITTE-Werkzeuge ORBISWILL JOKARI BMI IREGA PICARD STAHLWILLE HALDER TRITON Tools KREG tool BAUDAT JOMA RUTHE LUTZ BLADES

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
(ďalej len "Podmienky")
 1. Základné údaje
 2. Objednávka prostredníctvom internetu
 3. Storno objednávky zo strany kupujúceho 
 4. Nepotvrdenie objednávky
 5. Poučenie spotrebiteľa
 6. Ochrana osobných údajov
 7. Dodanie tovaru
 8. SPÔSOB PLATBY
 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Základné údaje
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.maviz.sk; www.maviz.cz; www.maviz.at; www.maviz-werkzeuge.de; www.maviz-tools.com je spoločnosť:
MAVIZ, s.r.o. Poštová 1215/12, 952 01 Vráble, Slovakia
konateľ spoločnosti: Marián Vizi
 
IČO: 45618836
DIČ: 2023067739
IČ-DPH: SK 2023067739
Spoločnsť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 27032/N
 
Banka: ČSOB Vráble
Číslo účtu: 4011798175/7500
Variabilný symbol: číslo objednávky
 
Tel.: +421 (0) 908 272 906
 
Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 037/7720 001 
           037/7720 034 
fax č.: 037/ 7720 024
E-mail: nr@soi.sk,
Web stránka: www.soi.sk
 
Objednávka prostredníctvom internetu
Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické, e-mailové alebo prostredníctvom e-shopu, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky a preverení skladových zásob objednaných produktov v množstvách potrebných na vykrytie objednávky. Opis a cenu tovaru nájde kupujúci v ponukovom katalógu dostupnom na http://www.maviz.sk
 
Storno objednávky zo strany kupujúceho 
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru na základe individuálnej objednávky podľa § 12 ods.5 zákona č. 108/2000 Z. z., ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť účtovaný do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
 
 • Právo na odstúpenie od zmluvy 
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese MAVIZ s. r. o., Poštová 1215/12, 952 01 Vráble, telefón +421 908 272 906, email - info@maviz.sk.
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.maviz.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 
 • Dôsledky odstúpenia od zmluvy 
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 
 
 • Nemožnosť odstúpenia od zmluvy 
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je :
 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní tovaru porušený,
 4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.  
 
Nepotvrdenie objednávky
Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené údaje: e-mailová adresa, osobné údaje)
- tovar sa už nedodáva, skladové množstvá nepostačujú na vykrytie objednávky alebo bol objednaný tovar vyradený z ponukového katalógu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 
Poučenie spotrebiteľa
Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Postup v prípade odstúpenia od zmluvy: vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi písomne dodávateľovi. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ bol zákazníkovi tovar doručený a prevzal ho, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa. Dodávateľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade, že vrátený tovar bol poškodený kupujúcim, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si nárok na úhradu spôsobenej škody. Ak dodaný výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný, náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar doručený na dobierku nebude prijatý.
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov
A.
Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom spracovania osobných údajov je podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba: „zákon o ochrane osobných údajov“) je spoločnosť MAVIZ, s.r.o. IČO 45618836 so sídlom Poštová 1215/12, 952 01 Vráble (ďalej iba: „prevádzkovateľ“). 
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 
Adresa: Poštová 1215/12, 952 01 Vráble
Email: info@maviz.sk
Telefón: +421 908 272 906
3. Zákon o ochrane osobných údajov v § 2 vymedzuje osobné údaje ako údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
B.
Zdroje a kategórie spracovania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/poskytla alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. 
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy/objednávky. 
C.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa zákona o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písm. b); 
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre posielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa zákona o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písm. f); 
 • Váš súhlas so spracovaním osobných údajov najmä pre účely poskytovania priameho marketingu (posielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa zákona o ochrane osobných údaj v § 13 ods. 1 písm. a). 
2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, telefónny a mailový kontakt), poskytnutie osobných údajov je potrebnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa splniť, pokiaľ ste podnikateľom a požadujete na zakúpený tovar faktúru, potom by sme mali poznať ešte doplňujúce údaje (názov firmy, IČO, DIČ, číslo účtu). Ďalším účelom spracovanie je posielanie obchodných oznámení a ďalšie marketingové aktivity.
3. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania podľa zákona o ochrane osobných údajov § 28. S takýmto spracovaním ste poskytol / poskytla svoj výslovný súhlas. 
D.
Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje 
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu), 
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže. 
E.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby: 
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy;
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (MAVIZ s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu;
 • zaisťujúce marketingové služby (MAVIZ s.r.o.);
 • prepravné spoločnosti, ktoré so zásielkou dostávajú z dôvodu doručenia zásielky vaše meno, adresu a telefónne číslo,
 • správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. 
F.
Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných údajov máte
 • Právo na informácie a prístup k svojim osobným údajom podľa § 21;
 • Právo na opravu osobných údajov podľa § 22,
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa § 23, ktoré zahŕňa aj právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. 
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa § 24,
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa § 27;  
 • Právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26;
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. 
G.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. 
 2. Správca prijal technické opatrenia zabezpečenia dátových úložísk a ložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby. 
H.
Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete že ste oboznámený / oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / oboznámená podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám pošle novú verziu týchto podmienok na Vašu emailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi zadal / zadala. 
 
Používanie cookies na stránke
V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.
Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).
 
Čo sú cookies?
Cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.
Na stránke www.maviz.sk  môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich web stránkach používame viacej typov cookies.
 
Základné súbory cookies
Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.
 
Prevádzkové  súbory cookies
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše web stránky. Tieto technické informácie nám napríklad povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.
 
Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť?
Cookies, ktoré sa na www.maviz.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.
Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.
 
Tieto podmienky získavajú platnosť od 25.5.2018. 
 
DODACIE PODMIENKY

Dodanie tovaru
Tovar sa snažíme dodavať v čo najkratšom termíne – pri tovare SKLADOM je termín dodania väcšinou do 24 hodin od expedície, ktorý nie je skladom, može byt dodacia lehota dlhšia a bude dohodnutá telefonicky alebo e-amilom so zákazníkom. V prípade zdržania dodávky je zákazník okamžite informovaný. Objednávku je nutné urobiť do 11:30 hod., inak príde k predlženiu dodacej lehoty o 1 deň. 
 
Tovar posielame Slovenskou Poštou alebo kuriérskou službou DPD, SDS, GEIS. Pri prevzatí tovaru vykonajte jeho kontrolu, potvrdíte a prevezmete faktúru/dodací list, ktorá slúží zároveň ako záručný list. 
 
Pokial je tovar označený:
  
Skladom (24 hod) – Tovar je skladom na centrálnom sklade alebo pobočke. Tovar bude expedovaný medzi 13:00 až 17:00 hod. a doručený následujúci deň (vzťahuje sa iba na pracovné dni)
Na objednávku (min. 14 a viac pracovných dní) – Tovar nie je alebo je dostupný u výrobcov. Tovar je potrebné si overiť telefonicky prípadne e-mailom.
Nie je skladom (viac pracovných dní) – Tovar je potrebné si overiť telefonicky prípadne e-mailom. 
 
Pri produktoch kde je uvedená doba dodanie 5-7-14 pracovných dní ide len o informatívnu dobu dodania do ktorej sme zvyčajne schopný dodať tento tovar. V niektorých prípadoch sa môže stať, že tovar nemá výrobca vyrobený a vtedy sa doba dodania môže predĺžiť ajo niekolľko týždňov. Prosíme každého zákazníka aby sa vždy informoval ohľadne doby dodania na telefonickom čísle +421 908 272 906 alebo e-mailom: info@maviz.sk. Ďakujeme.
 
 
Cena za prepravu:
 • Pri objednávke do 150,00 EUR s DPH = 6,00 EUR s DPH
 • Nad 150,01 EUR s DPH = ZDARMA
 
SPÔSOB PLATBY
 
Možnosti platby:
 
 1. Platba prevodom / platba vopred: CSOB banka; číslo účtu:  4011798175/7500 Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky
 2.  Platba dobierkou:  v hotovosti pri prevzatí tovaru
 3.  Osobné vyzdvihnutie: Pri osobnom odbere tovaru zakúpeného na našej stránke je možná platba "iba" v hotovosti.
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 • Tieto obchodné podmienky platia iba pre zákazníkov verejného e-shopu. Neplatia pre zákazníkov privátneho e-shopu, ktorí sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka, prípadne individuálnymi zmluvnými dojednaniami.