SK CZ EN DE DE hu
MAVIZ.sk | Náradie, ručné náradie, profi náradie, skrutkovače, obchod s náradím.
Obsah košíka Prázdny košík
WITTE-Werkzeuge ORBISWILL JOKARI BMI HELLER IREGA PICARD STAHLWILLE HALDER TRITON Tools KREG tool BAUDAT JOMA RUTHE LUTZ BLADES

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
(ďalej len "Podmienky")
 1. Základné údaje
 2. Objednávka prostredníctvom internetu
 3. Storno objednávky zo strany kupujúceho 
 4. Nepotvrdenie objednávky
 5. Poučenie spotrebiteľa
 6. Ochrana osobných údajov
 7. Dodanie tovaru
 8. SPÔSOB PLATBY
 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Základné údaje
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.maviz.sk; www.maviz.cz; www.maviz.at; www.maviz-werkzeuge.de; www.maviz-tools.com je spoločnosť:
MAVIZ, s.r.o. Poštová 1215/12, 952 01 Vráble, Slovakia
konateľ spoločnosti: Marián Vizi
 
IČO: 45618836
DIČ: 2023067739
IČ-DPH: SK 2023067739
Spoločnsť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 27032/N
 
Banka: ČSOB Vráble
Číslo účtu: 4011798175/7500
Variabilný symbol: číslo objednávky
 
Tel.: +421 (0) 908 272 906
 
Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 037/7720 001 
           037/7720 034 
fax č.: 037/ 7720 024
E-mail: nr@soi.sk,
Web stránka: www.soi.sk
 
Objednávka prostredníctvom internetu
Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické, e-mailové alebo prostredníctvom e-shopu, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky a preverení skladových zásob objednaných produktov v množstvách potrebných na vykrytie objednávky. Opis a cenu tovaru nájde kupujúci v ponukovom katalógu dostupnom na http://www.maviz.sk
 
Storno objednávky zo strany kupujúceho 
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru na základe individuálnej objednávky podľa § 12 ods.5 zákona č. 108/2000 Z. z., ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť účtovaný do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
 
 • Právo na odstúpenie od zmluvy 
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese MAVIZ s. r. o., Poštová 1215/12, 952 01 Vráble, telefón +421 908 272 906, email - info@maviz.sk.
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.maviz.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 
 • Dôsledky odstúpenia od zmluvy 
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 
 
 • Nemožnosť odstúpenia od zmluvy 
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je :
 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní tovaru porušený,
 4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.  
 
Nepotvrdenie objednávky
Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené údaje: e-mailová adresa, osobné údaje)
- tovar sa už nedodáva, skladové množstvá nepostačujú na vykrytie objednávky alebo bol objednaný tovar vyradený z ponukového katalógu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 
Poučenie spotrebiteľa
Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Postup v prípade odstúpenia od zmluvy: vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi písomne dodávateľovi. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ bol zákazníkovi tovar doručený a prevzal ho, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa. Dodávateľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade, že vrátený tovar bol poškodený kupujúcim, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si nárok na úhradu spôsobenej škody. Ak dodaný výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný, náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar doručený na dobierku nebude prijatý.
 
Ochrana osobných údajov
Údaje zadané pri registrácii kupujúceho sú v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov chránené a budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
Predávajúci sa zaväzuje získané osobné údaje, ktoré sú chránené v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, neposkytnúť tretím osobám.
Svojou registráciou na webovom sídle predávajúceho kupujúci automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej kupujúci nebude želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť oznámením doručeným predávajúcemu.Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko, úplná poštová adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii aj nasledujúce údaje: obchodný názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, prípadne identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.
 
DODACIE PODMIENKY

Dodanie tovaru
Tovar sa snažíme dodavať v čo najkratšom termíne – pri tovare SKLADOM je termín dodania väcšinou do 24 hodin od expedície, ktorý nie je skladom, može byt dodacia lehota dlhšia a bude dohodnutá telefonicky alebo e-amilom so zákazníkom. V prípade zdržania dodávky je zákazník okamžite informovaný. Objednávku je nutné urobiť do 11:30 hod., inak príde k predlženiu dodacej lehoty o 1 deň. 
 
Tovar posielame Slovenskou Poštou alebo kuriérskou službou DPD, SDS, GEIS. Pri prevzatí tovaru vykonajte jeho kontrolu, potvrdíte a prevezmete faktúru/dodací list, ktorá slúží zároveň ako záručný list. 
 
Pokial je tovar označený:
  
Skladom (24 hod) – Tovar je skladom na centrálnom sklade alebo pobočke. Tovar bude expedovaný medzi 13:00 až 17:00 hod. a doručený následujúci deň (vzťahuje sa iba na pracovné dni)
Na objednávku (7-14 pracovných dní) – Tovar je dostupný u dodávateľov.
Nie je skladom (15-31 pracovných dní) – Tovar je potrebné si overiť na dotaz. 
 
 
Cena za prepravu:
 • Pri objednávke do 150,00 EUR s DPH = 5,00 EUR s DPH
 • Nad 150,01 EUR s DPH = ZDARMA
 
SPÔSOB PLATBY
 
Možnosti platby:
 
 1. Platba prevodom / platba vopred: CSOB banka; číslo účtu:  4011798175/7500 Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky
 2.  Platba dobierkou:  v hotovosti pri prevzatí tovaru
 3.  Osobné vyzdvihnutie: Pri osobnom odbere tovaru zakúpeného na našej stránke je možná platba "iba" v hotovosti.
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webovom stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 • Tieto obchodné podmienky platia iba pre zákazníkov verejného e-shopu. Neplatia pre zákazníkov privátneho e-shopu, ktorí sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka, prípadne individuálnymi zmluvnými dojednaniami.